Pārlekt uz galveno saturu

elanida

Home
Mail
Home
Mail

elanida

LETA: Parlaments atbalsta nekustamā īpašuma reģistrācijas procesa vienkāršošanu

Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja vairākus likumprojektus, kuru mērķis ir vienkāršot nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūras un mazināt administratīvo slogu.

Izmaiņas paredzēts veikt Zemesgrāmatu likumā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās". Tāpat tiks grozīti divi citi likumi, kas nav Saeimas šodienas darba kārtībā.

Ar grozījumiem plānots nodalīt zemesgrāmatu nodaļu (ZGN) un Valsts zemes dienesta (VZD) kompetences un paplašināt to procedūru klāstu, kuras iespējams nodrošināt, pilnveidojot VZD un ZGN sadarbības procesus, samazināt institūciju apmeklējumu skaitu, kā arī novērst informācijas sistēmu datu nesakritības.

Lai nodrošinātu abu informācijas sistēmu datu aktualitāti un savstarpējo atbilstību, grozījumi paredz paplašināt no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) tiešsaistes datu pārraides režīmā nododamo datu apjomu Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatām (VVDZ).

Papildus grozījumi ietver kompetenču sadalījumu, nosakot gadījumus, kad nostiprinājuma lūgums ZGN vienlaikus uzskatāms par iesniegumu VZD kadastra objekta vai kadastra datu reģistrācijai vai aktualizācijai NĪVKIS.

Tiks mainīts regulējums arī attiecībā uz apgrūtinājumu ierakstīšanu VVDZ un reģistrāciju NĪVKIS. Turpmāk VVDZ uzturēs informāciju vienīgi par tiem lietu tiesību apgrūtinājumiem, kas īpašumam rodas no līguma, testamenta vai tiesas lēmuma, un kuru ierakstīšana zemesgrāmatā izriet no Civillikuma. Savukārt NĪVKIS uzturēs informāciju par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem, piemēram, aizsargjoslas, apgrūtinātās teritorijas, kas attiecas uz objektiem, nevis uz īpašumiem, un noteikti uz likuma pamata, kā arī ēku, ūdens lietošanas un ceļa servitūta teritorijas.

Likumprojekti papildus paredz paplašināt īpašnieku loku, kas var vērsties ar vienoto iesniegumu abās institūcijās, vienlaikus paplašinot esošo būves dzēšanas procedūru.

Vienlaikus plānots atvieglot arī noteiktu nekustamā īpašuma sastāvā esošo objektu ierakstīšanu VVDZ un NĪVKIS, neizvirzot kā priekšnosacījumu būves kadastrālo uzmērīšanu.

Plānots, ka grozījumi varētu stāties spēkā 2019.gada vasarā.

Ainārs Leijējs
LETA