Pārlekt uz galveno saturu

elanida

Home
Mail
Home
Mail

elanida

LETA: Augstākā tiesa - Zemes piespiedu nomas maksas apmēru neietekmē tas, vai zemes īpašnieks ir PVN maksātājs

Augstākā tiesa (AT) paplašinātā sastāva šodien atcēla Vidzemes apgabaltiesas 2014.gada spriedumu daļā, ar kuru par iepriekšējo laika periodu papildus zemes piespiedu nomas maksai piedzīts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un noteikts pienākums šādus maksājumus veikt arī turpmāk, aģentūra LETA noskaidroja AT.

Pārsūdzētais spriedums tika taisīts AS "Pilsētas zemes dienests" prasībā pret dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību "Bāka-2" un SIA "Leasing & Factoring AB" par zemes nomas tiesisko attiecību konstatēšanu un nomas maksas parāda piedziņu. Lieta sprieduma atceltajā daļā nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Zemes īpašniece AS "Pilsētas zemes dienests" bija cēlusi prasību tiesā pret daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielvārdes ielā 115, Rīgā, apsaimniekotāju - dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību "Bāka-2" un SIA "Leasing & Factoring AB", kura galvojusi par atbildētājas saistībām. Zemes īpašniece prasīja atzīt, ka starp prasītāju kā iznomātāju un atbildētāju kā nomnieku, sākot ar 2009.gada 1.novembri, pastāv zemes piespiedu nomas tiesiskās attiecības, noteikt nomas maksu 6% gadā no zemes kadastrālās vērtības, noteikt maksāšanas kārtību un nomas tiesisko attiecību termiņu, kā arī piedzīt parādu par iepriekšējo periodu, tostarp pievienotās vērtības nodokli, nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un nokavējuma procentus.

Vidzemes apgabaltiesa prasību apmierināja daļēji. Tiesa nodibināja zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību būtiskos noteikumus, nosakot zemes gabalu, par kuru maksājama nomas maksa, kā arī nosakot, ka zemes nomas maksa ir 6% no iznomājamās zemes platības kadastrālās vērtības un ka papildus nomas maksai jāmaksā PVN un jākompensē nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājums. Tāpat tiesa noteica nomas maksas maksāšanas kārtību. Par laika posmu no 2009. gada 1. novembra līdz 2013.gada 31.decembrim tiesa arī piedzina zemes nomas maksas parādu, PVN un nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju.

AT spriedumā norādīja, ka, pamatojoties uz abu pušu kasācijas sūdzībām tiesa secināja, ka apgabaltiesa, piedzenot PVN kā civiltiesiskas saistības parādu, ir nepareizi iztulkojusi un piemērojusi tiesību normas, kas regulē zemes piespiedu nomas tiesiskās attiecības.

AT norādīja, ka ar likumu skaidri noteiktais zemes piespiedu nomas maksas apmērs, ievērojot šo attiecību izņēmuma rakstura juridisko dabu, nav padarīts par atkarīgu no tā, vai pēc īpašuma reformas zemes īpašnieks kļūst vai nekļūst par PVN maksātāju, vai nākamais zemes īpašnieks ir vai nav šī nodokļa maksātājs. Tas nozīmē, ka zemes piespiedu nomas tiesiskajās attiecībās īpašuma aprobežojuma apmērs nemainās atkarībā no tā, vai zemes īpašnieks, kurš bija izdarījis apzinātu izvēli iegūt īpašumā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apgrūtinātu zemi, ir vai nav PVN maksātājs.

Kārlis Arājs
LETA