Skip to main content
Home
Mail
Home
Mail

Sertifikācijas birojs

Sertifikācijas biroja atbilstības novērtēšanas politika

Biedrības „Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas” Sertifikācijas birojs (turpmāk – SB) ir neatkarīga institūcija, kas ir noteikusi sev pienākumu sniegt savus pakalpojumus augstā kvalitātes līmenī un ir neatkarīga no sertificējamām personām, eksaminācijas un sertifikācijas ekspertiem, kuratoriem un mācību iestādēm.

SB darbība pamatojas uz LANĪDA valdes sēdē apstiprināto Sertifikācijas biroja nolikumu, kā arī uz SB vadītāja apstiprināto Nekustamo īpašumu aģentu un asistentu sertifikācijas shēmu, sertificējamām personām noteiktajām prasībām un vadības sistēmas ietvaros izstrādātām procedūrām. SB darbību vada LANĪDA valdes nozīmēts Sertifikācijas biroja vadītājs.

LANĪDA valde ir tiesīga izskatīt un lemt par SB vadītāja darbību, bet neietekmē SB darbību, ja SB vadītājs nepārkāpj savu pilnvaru ietvarus, ievēro normatīvo aktu prasības un SB nolikumu. LANĪDA valdei nav tiesības ietekmēt personu atbilstības novērtēšanas darbības.

LANĪDA Sertifikācijas birojs ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (valsts SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”) un 2010.gada 11.oktobrī ir saņēmis akreditācijas apliecību Nr. LATAK-S3-427. No 2011.gada 22.februāra Sertifikācijas birojs ir kompetents veikt personu sertificēšanu šādās sfērās: nekustamā īpašuma aģenta asistentu un nekustamā īpašuma aģentu sertificēšana. 2019.gadā akreditācijas darbības laiks bija pagarināts līdz 2024.gadam.

Atbilstoši Latvijas un Eiropas standartā LVS EN 15733:2010 “Nekustamā īpašuma aģenti - Prasības nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumu sniegšanai” iekļautajām prasībām LANĪDA SB izveidotās sertifikācijas procedūras un noteikumi ir paredzēti, lai pastāvīgi nodrošinātu, ka sertificēts NĪ aģenta asistents un sertificēts NĪ aģents atbilst šādiem kritērijiem:
- savā profesionālā darbībā ievēro Latvijas standartus un Starptautiskos standartus, 
- augsts profesionālās apmācības un zināšanu līmenis, 
- pastāvīga tālākā apmācība, 
- profesionālās ētikas principu ievērošana.

Paši svarīgākie LANĪDA SB principi izpildot sertifikācijas procesu ir neatkarība, personīga neieinteresētība un pastāvīga augstu kvalitātes standartu piemērošana visiem pretendentiem un sertificētiem personām. Sertifikācijas organizācija pastāvīgi rūpējas, lai nodrošinātu tās organizācijas struktūras neieinteresētību, lai noteiktas interešu grupas nevarētu dominēt un lai būtu vienlīdzīga attieksme pret visiem pretendentiem un sertificētiem speciālistiem.

LANĪDA SB vienmēr ir jābūt pilnīgi informētam par tās sertifikātu turētājiem un informācijai par tiem ir jābūt publicētai un pieejamai pēc pieprasījuma. Sertifikācijas birojam bez kavēšanās ir jāinformē sertifikāta turētājus par jebkādām izmaiņām sertifikācijas sistēmā, kas varētu tos ietekmēt.

Sertifikācijas biroja sertificēšanas pakalpojumi ir pieejami visām personām, kas pretendē uz sertificēšanu. Bet sertifikāta turētājs visu sertifikāta darbības laiku ir pakļauts SB pārraudzībai. Jebkādus iebildumus vai sūdzības no trešajām personām ir jāreģistrē kā daļu no pārraudzības un jāiekļauj kā svarīgs kritērijs viņa vai viņas izvērtējumā kvalitātes standarta interesēs.

Ar mērķi garantēt objektivitāti un līdzdalību visām nekustamo īpašumu darījumu aģentu un asistentu sertifikācijā iesaistītajām pusēm, kā arī veikt personu sertifikācijas darbības pārraudzību un definēt sertificēšanas politikas principus, SB ir izveidota Ekspertu padome (EP). EP konsultē par jautājumiem, kas attiecas uz sertifikācijas procedūru un noteiktām biznesa sfērām, kā arī attiecībā uz attieksmi pret sertifikācijas pretendentiem un sadarbību ar citām organizācijām. Ekspertu padomes sastāvs garantē, ka neviena individuālo interešu grupa nav dominējoša, un EP locekļi pārstāv sertifikācijas procesā ieinteresētās puses bez jebkādām privilēģijām kādai no tām.