Skip to main content

elanida

Home
Mail
Home
Mail

elanida

LETA: Vienkāršo publiskai personai piederošo zemesgabalu iznomāšanas kārtību

Valdība otrdien pieņēma Finanšu ministrijas sagatavotos noteikumus par publiskas personas zemes nomu, kas pilnveido patlaban spēkā esošo publiskas personas piederošā vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas nomas regulējumu.

Ar noteikumu grozījumiem vienkāršota publiskas personas piederošo vai piekrītošo apbūvēto zemesgabalu vai to daļas iznomāšana, paredzot maksāšanas paziņojumu vai rēķinu.

Tāpat precizēts, kādos gadījumos var samazināt apbūvēta zemesgabala nomas maksu par 50% vai pat par 90%.

Ņemot vērā, ka Ministru kabineta komitejas šā gada 5.februāra sēdē tika atlikta izstrādātā regulējuma izskatīšana daļā, kas skar nomas maksas jautājumus, līdz brīdim, kad būs regulējuma izmaiņas kadastrālās vērtības noteikšanā un nekustamā īpašuma nodoklī, noteikumos tiek saglabāts šobrīd spēkā esošais regulējums, kas paredz, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 eiro.

Ar noteikumiem precizēta neapbūvēta zemesgabala iznomāšanas kārtība, paredzot ka vispārējā gadījumā publiskas personai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala vai tā daļas nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Ir arī paredzēti izņēmuma gadījumi, kādos gadījumos izsoles rīkošana nav obligāta. Tāpat noteikumi paplašina uzņēmējdarbības sekmēšanas atbalsta instrumentu un paredz iespēju noteiktos gadījumos samazināt neapbūvēta zemesgabala nomas maksu vai apbūves tiesības maksu līdz pat 90%.

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma noteiktajam deleģējumam noteikumos paredzēts apbūves tiesības piešķiršanas regulējums. Vienlaikus tiek precizēta zemesgabala, kas tiek izmantots zemes dzīļu iegūšanai, nomas maksas aprēķināšanas kārtība.

Raivis Spalvēns
LETA