Apdrošināšana

Nekustamā īpašuma tirdzniecības aģentu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – viena no profesionālā standarta prasībām

Katram var gadīties pieļaut kļūdu savā profesionālajā darbībā. Dažās profesijās kļūdas var maksāt ļoti dārgi – nejauši var tikt nodarīts kaitējums cita cilvēka īpašumam, veselībai vai pat dzīvībai. Nekustamo īpašumu mākleru profesijā risks pastāv vienmēr, jo mākleris nepārtraukti cenšas sabalansēt starp pircēju un pārdevēju interesēm. Prasības pret mākleriem var būt visdažādākās, sākot ar nepareizu ziņu sniegšanu par pārdodamo īpašumu līdz neveiksmīgam darījumam. Ne tikai rupjas kļūdas, bet pat viegla neuzmanība var radīt zaudējumus klientam. Un prasības par šādu zaudējumu atlīdzināšanu var būt postošas biznesam. Protams, ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības radītus zaudējumus apdrošināšanas polise nekompensēs, taču pret nejaušu kļūdu radītiem zaudējumiem apdrošināšana pasargās.

Standartā ir ietverta vesela virkne obligātu prasību, tai skaitā katrā firmā vai kompānijā strādājošā māklera profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

No 2006.gada 1.janvāra visiem LANĪDA biedriem ir jābūt apdrošinātiem – tā ir obligāta prasība.

Līdz šim, kamēr apdrošināšanas jautājums netika izskatīts asociācijas līmenī, ļoti neliels skaits nekustamo īpašumu kompāniju ir izrādījušas interesi par savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, neskatoties uz to, ka šajā profesijā pastāv augsts risks. Mākleru profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atlīdzina zaudējumus gadījumos, kad saskaņā ar Latvijas civillikumu iestājas atbildība par nodarītajiem zaudējumiem un to atlīdzināšanu. Atlīdzināmie zaudējumi ir tiešie finansiālie zaudējumi sakarā ar profesionālajā darbībā pieļautajām kļūdām, zaudējumi, kas radušies trešajām personām nozaudētu dokumentu dēļ, kā arī tiesāšanās un aizstāvības izdevumi. Bieži vien prasības par profesionālajā darbībā pieļautām kļūdām līdz tiesai pat nenonāk, taču aizstāvības izmaksas, atspēkojot sūdzību, var sasniegt ievērojamus apmērus.

2007.gadā asociācija pirmoreiz apdrošināja visu savu biedru profesionālo atbildību, lai nevienam nevajadzētu skaidrot, kāpēc nepieciešams griezties pie sertificētajiem speciālistiem. Kopš tā laika asociācijas LANĪDA biedri (fiziskas personas) tiek apdrošināti centralizēti.

Šobrīd Latvijā profesionālās darbības apdrošināšana ir pieejama dažādu profesiju pārstāvjiem, dažos arodos tā pat tiek prasīta ar likumu, piemēram, zvērinātiem notāriem, zvērinātiem revidentiem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, prakses ārstiem, maksātnespējīgo uzņēmumu administratoriem, nekustamo īpašumu vērtētājiem.

2006.gada 25.aprīlī stājās spēkā Standarts LVS 375 „Nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumi. Vispārējās prasības".