Struktūra

Latvijas Nekustamo Īpašumu Darījumu Asociācijas LANĪDA pārvaldes institūcijas
1. Asociācijas pārvaldes institūcijas ir biedru Kopsapulce un Valde. Kopsapulce ir augstākā Asociācijas institūcija.
2. Kārtējās Kopsapulces sasauc Valde pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi divos gados.
3. Ārkārtas Kopsapulces sasauc Valde pēc savas iniciatīvas, kā arī gadījumos, ja to pieprasa Revidents vai viena desmitā daļa Asociācijas biedru.
4. Biedru Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz viena puse plus 1 (viens) no Asociācijas lemttiesīgu biedru kopskaita. Kopsapulces lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalsojis Kopsapulces biedru vairākums.
5. Kopsapulcē balsstiesības ir visiem tiem biedriem, kas ir nomaksājuši savas biedru maksas.
6. Tikai Asociācijas Kopsapulce ir tiesīga:
6.1. izdarīt grozījumus šajos statūtos,
6.2. lemt par Asociācijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju,
6.3. izlemt ar Asociācijas darbību saistītus konceptuālus jautājumus, kas atbilstoši “Biedrību un nodibinājumu likumam” vai šiem statūtiem nav nodoti citu institūciju kompetencē,
6.4. lemt par Valdes un Revidenta ievēlēšanu un atsaukšanu.
7. Asociāciju vada un pārstāv Valde piecu locekļu sastāvā. Valdes locekļi pārstāv Asociāciju atsevišķi.
8. Asociācijas Valdes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi ceturksnī. Valde pieņem lēmumus atbilstoši “Biedrību un nodibinājuma” likuma noteikumiem.
9. Valde ir tiesīga izlemt jebkurus jautājumus, kas ietilpst tās kompetencē saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likumu", neietilpst citas institūcijas kompetencē vai paredzēti šajos statūtos, tai skaitā, bet neierobežojoši:
9.1. ievēlēt un atbrīvot no amata Asociācijas Valdes priekšsēdētāju un Valdes priekšsēdētāja vietnieku;
9.2. noteikt biedru uzņemšanas un dalības maksu apmēru;
9.3. pieņemt lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu;
9.4. pieņemt lēmumus par biedru izslēgšanu no Asociācijas;
9.5. lemt par Asociācijas biedru tiesībām izmantot Asociācijas atbalstu viņu darbībā;
9.6. apstiprināt nolikumus, kas regulē Asociācijas un tās struktūrvienību darbību;
9.7. lemj par kustamā un nekustamā īpašuma iegādi un atsavināšanu, uzņēmējsabiedrību dibināšanu, akciju vai kapitāla daļu iegādi uzņēmējsabiedrībās;
9.8. izskata jautājumus par Asociācijas darbībai nepieciešamo fondu izveidošanu;
9.9. izstrādā un apstiprina Asociācijas darbībai nepieciešamos dokumentus;
9.10. izskatīt arī jebkuru citu Asociācijas darbībai svarīgu jautājumu un pieņemt par to lēmumus.
10. Asociācijas Valdes priekšsēdētāju ievēl Valde šajos statūtos noteiktajā kārtībā no Asociācijas Valdes locekļu vidus. Valdes priekšsēdētājs vada Kopsapulci un Valdes sēdes.
11. Asociācijas Valdes priekšsēdētājam ir viens vietnieks, kuru ievēl Valde no Valdes locekļu vidus, ņemot vērā Valdes priekšsēdētāja ieteikumus. Asociācijas Valdes priekšsēdētāja vietnieks vada Valdes sēdes vai Kopsapulci Valdes priekšsēdētāja uzdevumā un aizvieto Valdes priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā.
12. Asociācijas Valdes priekšsēdētājs uz Valdes lēmuma pamata pieņem darbā izpilddirektoru. Izpilddirektors:
12.1. organizē Asociācijas administratīvo darbu un veic citus pienākumus saskaņā ar Valdes pieņemtu nolikumu;
12.2. piedalās Valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām;
12.3. nodrošina Kopsapulces un Valdes sēžu sasaukšanu;
12.4. organizē konsultācijas un lietišķas tikšanās Asociācijas biedriem ar līdzīga profila ārvalstu speciālistiem, kā arī ar likumdošanas varas un izpildvaras pārstāvjiem;
12.5. veido centralizētu komunikāciju un servisa sistēmu, kurā ietilpst sakaru nodrošināšana, tirgus konjunktūras prognozēšana, ekonomiskās informācijas apstrāde, biedru un biedru kandidātu profesionālo iemaņu paaugstināšana;
12.6. veic plašu izskaidrošanas darbu masu medijos, nolūkā paaugstināt Asociācijas un tās biedru prestižu;
12.7. organizē Asociācijas Valdes un Kopsapulces lēmumu un uzdevumu izpildi;
12.8. rīkojas ar Asociācijas budžetu atbilstoši Asociācijas Valdes un Kopsapulces lēmumiem;
12.9. slēdz Asociācijas vārdā visa veida līgumus un paraksta citus dokumentus, kas nepieciešami Asociācijas darbības nodrošināšanai;
12.10. pieņem darbā vai atbrīvo no darba Asociācijas algotos darbiniekus vai brīvprātīgos. Biedrības “Latvijas Nekustamo Īpašumu Darījumu Asociācija LANĪDA” Statūti (4. sadaļa)