Mērķi un uzdevumi

Latvijas Nekustamo Īpašumu Darījumu Asociācijas LANĪDA darbības mērķis, uzdevumi un metodes

1. Asociācijas darbības mērķis ir saskaņot un aizsargāt savu biedru intereses nekustamā īpašuma tirgū, ekonomikas jautājumos un attiecībās starp biedriem un to klientiem, attīstīt nekustamā īpašuma tirgu, uzlabot nekustamā īpašuma tirgū sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicināt nekustamā īpašuma tirgū darbojošos tirgus dalībnieku profesionālo izaugsmi.

2. Asociācijas darbības uzdevumi ir:

2.1. Asociācijas biedru kopīgas darbības programmas izstrāde un to izpildes nodrošināšana,

2.2. Asociācijas biedru interešu pārstāvēšana valsts varas, valsts pārvaldes, saimnieciskajās un sabiedriskajās institūcijās, kā arī starptautiskajās organizācijās,

2.3. Asociācijas biedru tiesību un interešu aizstāvība,

2.4. Asociācijas biedru operatīva nodrošināšana ar informāciju Latvijas Republikas likumdošanas un citos jautājumos,

2.5. pieredzes apmaiņas organizēšana,

2.6. Asociācijas biedru apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana,

2.7. Asociācijas biedru darba popularizēšana un to prestiža celšana,

2.8. Asociācijas biedru aizsardzība pret negodīgu konkurenci,

2.9. metodiskā, juridiskā un konsultatīvā palīdzība Asociācijas biedriem.

3. Izvirzītā mērķa un uzdevumu īstenošanai Asociācija:

3.1. piedalās normatīvo aktu, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, izstrādē, sadarbojoties ar kompetentām valsts varas institūcijām,

3.2. organizē un koordinē sakarus ar attiecīgām ārvalstu organizācijām, kas pārstāv Asociācijas biedru intereses starptautiskajās organizācijās,

3.3. uztur pastāvīgus kontaktus ar valsts likumdošanas un izpildvaras institūcijām,

3.4. brīvi izplata informāciju par savu darbību, izveido savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus, veic citu publisko darbību saskaņā ar "Biedrību un nodibinājumu likumu”,

3.5. veic saimniecisko darbību saskaņā ar "Biedrību un nodibinājumu likumu”.

4. Asociācijai ir tiesības:

4.1. izsniegt noteikta parauga sertifikātus, atbilstoši “Nolikumam par nekustamā īpašuma aģentu, mākleru, juridisku personu un personālsabiedrību profesionālās kvalifikācijas sertifikāta saņemšanas kartību”.

4.2. pagarināt vai anulēt izdotos minētos sertifikātus;

4.3. veikt citu darbību, kas vērsta uz Asociācijas Statūtos izvirzīto mērķu un izdevumu īstenošanu.

Biedrības “Latvijas Nekustamo Īpašumu Darījumu Asociācija LANĪDA” Statūti (2. sadaļa)